|

Theoretical aspects of competitive development of hotel services market entities

Authors: Dolgova I.V., Bely V.L., Shkarpetina E.V. Published: 10.03.2022
Published in issue: #1(93)/2022  
DOI: 10.18698/2306-8477-2022-1-767  
Category: Economic and legal problems of engineering education | Chapter: Economics  
Keywords: hotel services, hotel services market, hotel business competitiveness, factors of hotel business competitiveness

The purpose of the study was to examine theoretical aspects of the competitive development of the hotel services market entities. By specifying the category “hotel service”, the paper summarizes the factors of hotel business competitiveness; introduces some ways to assess it; classifies factors of competitiveness of hotels and hotel services, indicators of competitiveness of hotel enterprises; gives criteria and approaches for assessing the hotel business competitiveness. The results of the study can be used in the hotel services market in order to increase the business competitiveness.


References
[1] Lobacheva E.N., Dolgova I.V. Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory]. Moscow, Urait Publ., 2020, 539 p.
[2] Dolgova I.V., Shveyko N.V. Finansy i kredit — Finance and Credit, 2001, no. 3, pp. 44–59.
[3] McDonald M., Dunbar I. Market Segmentation — How To Do It, How To Profit From It. Butterworth-Heinemann, 2004, 480 p. [In Russ.: McDonald M., Dunbar I. Segmentirovanie rynka. Moscow, Delo i Servis Publ., 2012, 282 p.].
[4] Panferov N.A. Upravlenie konkurentosposobnostyu rossiyskikh organizatsiy industrii gostepriimstva v sovremennykh usloviyakh khozyaystvovaniya. Avtoref. dis. kand. ekon. nauk [Managing the competitiveness of Russian hospitality industry organizations in modern economic conditions. Cand. econ. sc. author’s abstract]. Moscow, 2009, 26 p.
[5] Moshnov V.A. Kompleksnaya otsenka konkurentosposobnosti predpriyatiya [Comprehensive assessment of the competitiveness of the enterprise]. Available at: http://www.cfin.ru/management/strategy/estimate_competitivity.%20shtml (accessed December16, 2021).
[6] Mullagaliev A.R. Rossiyskoe predprinimatelstvo — Russian Journal of Entrepreneurship, 2010, no. 10, pp. 140–145.
[7] Lesnik A.L., Smirnova M.N. Maksimizatsiya gostinichnykh prodazh [Maximization of hotel sales]. Moscow, AS PLUS Publ., 2010, 103 p.
[8] Lesnik A.L., Smirnova M.N. Strategiya konkurentsii v gostinichnom biznese [Competition strategy in the hotel business]. Moscow, Taler Publ., 2011, 198 p.
[9] Lynn Van Der Wagen. Hospitality Management. Hospitality Press, 1st ed., 2003, 398 p. [In Russ.: Lynn Van Der Wagen. Gostinichny biznes. Rostov-na-Donu, Nauka Publ., 2004, 411 p.].
[10] Pankova S.V. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta — Vestnik of the Orenburg State University, 2009, no. 2. Available at: http://vestnik.osu.ru/2009_2/15.pdf (accessed December 17, 2021).
[11] Arbuzova I.Yu. Organizatsiya obsluzhivaniya v gostinitsakh i turistskikh kompleksakh [Organization of service in hotels and tourist resorts]. Moscow, Alfa-M Publ., 2001, 278 p.
[12] Gostinitsa [Hotel]. Slovari i entsiklopedii na Akademike [Academic Dictionaries and Encyclopedias]. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/131260 (accessed December 17, 2021).
[13] Skopina I.V., Rogachev A.F. Marketing v Rossii i za rubezhom — Journal of Marketing in Russia and Abroad, 2004, no. 5, p. 37.
[14] Konkurentosposobnost [Competitiveness]. Slovari i entsiklopedii na Akademike [Academic Dictionaries and Encyclopedias]. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/647887 (accessed December 17, 2021).
[15] Valentyuk V.A. Konkurentosposobnost gostinichnykh predpriyatiy [Competitiveness of hotel enterprises]. Rossiyskoe obschestvo: istoriya i sovremen-nost. Sbornik nauchnykh statey [Russian society: history and modernity. Collection of scientific articles]. RGPPI Publ., 2017, no. 11, pp. 128–131.