|

On pragmatics of translation

Authors: Gurina E.P. Published: 28.09.2015
Published in issue: #10(36)/2015  
DOI: 10.18698/2306-8477-2015-10-302  
Category: Technological aspects of the engineering education | Chapter: Philology. Linguistics  
Keywords: idiodialect, idiostyle, pragmatics, pragmalinguistics, pragmastylistics, translation, semiotics, stylistics, style

The article deals with the stylistic peculiarities of the translations by R. Pevear and L. Volokhonsky, L. and A. Maud, J. Carmichael of the novel "Anna Karenina" by L. Tolstoy on the basis of pragmastylistics and comparative analysis.


References
[1] Volkov V.V. Osnovy filologii. Antropotsentrizm, yazykovaya lichnost i pragmastilistika teksta: Kurs lektsiy [Fundamentals of philology. Anthropocentrism, linguistic identity and text pragmastilistiсs: lectures]. Tver, Kondratev A.N. Publ., 2013, 147 p.
[2] Narinskaya A. Iskusstvo videt nosom [Art to see with the nose]. Kommersant. Available at: http://www.kommersant.ru/doc/1091066 (accessed October 17, 2014).
[3] Semiotika [Semiotics]. Slovari i entsiklopedii na Akademike [Dictionaries and encyclopedias on the Akademik]. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/131415/ (accessed October 17, 2014).
[4] Filosofskaya Entsiklopediya [Encyclopedia of Philosophy]. Slovari i entsiklopedii na Akademike [Dictionaries and encyclopedias on the Akademik]. Available at: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4702 (accessed October 22, 2014).
[5] Arutyunova N.D. Pragmatika. Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow, 1990.
[6] Great Soviet Encyclopedia. Slovari i entsiklopedii na Akademike [Dictionaries and encyclopedias on the Akademik]. Available at: http://dic.academic.ru (accessed October 17, 2014).
[7] Vdovichenko A.I. Rasstavanie s yazykom. Kriticheskaya retrospektiva lingvisticheskogo znaniya [Parting with the language. Critical retrospective of linguistic knowledge]. Moscow, PGSTU Publ., 2009, 512 p.
[8] Berdi M., Lanchikov V.K. Uspekh i uspeshnost. Russkaya klassika v perevodakh R. Piver i L. Volokhonskiy [The success and successfulness. Russian classics in translation by R. Pivear and L. Volokhonsky]. Assotsiatsiya leksikografov Lingvo [Lingvo lexicographers association]. Available at: http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/berdi_lanchikov.asp (accessed October 21, 2014).
[9] Tolstoy L. Anna Karenina. Pevear R., Volokhonsky L. London, Penguin Classics, 2013, 838 p.
[10] Tolstoy L. Anna Karenina. Maude L. and A. London, Collector’s Library, 2010, 1126 p.
[11] Tolstoy L. Anna Karenina. Carmichael J. New York, Bantham books, pp. 977-985.
[12] Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford University Press, 7th ed., 1780 p.
[13] Tolstoy L.N. Anna Karenina. Besplatnaya onlain biblioteka [Free Online Library]. Available at: http://loveread.ws/read_book.php?id=3621&p=37 (accessed October 19, 2014).
[14] Tyulenev S. Perevod kak instrument stilisticheskogo analiza khudozhestvennogo proizvedeniya (pragmastilisticheskiy aspekt) [Translation as a tool of stylistic fiction analysis (pragmastilistic aspect)]. Moscow, Gotika Publ., 2000, 78 p.
[15] Komissarov V.N. Obshchaya teoriya perevoda [The general theory of translation]. Classes.ru. Available at: http://www.classes.ru/grammar/113.komissarov_obshaya_teoriya_perevoda/html/1_10.html (accessed October 21, 2014).