|

Development of new generation materials based on the use of metal wastes

Authors: Kuznetsov A.A. Published: 23.11.2018
Published in issue: #11(73)/2018  
DOI: 10.18698/2306-8477-2018-11-573  
Category: Economic and legal problems of engineering education | Chapter: Economics  
Keywords: composite, filler, matrix, sitall, blast furnace slag, slag glass-ceramic

The paper explores a new direction in the development of new generation materials based on the use of metal wastes. We reveal the role of glass matrix composites, paying special attention to slag glass-ceramic, and propose its use in industry and construction


References
[1] Kuznetsova T.I., Ganina G.E., Klementyeva S.V. Gumanitarny Vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2017, no. 1. DOI: 10.18698/2306-8477-2017-01-408
[2] Kuznetsov M.A. Realizatsiya potentsialnykh vozmozhnostey mashinostroitelnykh materialov novogo pokoleniya [Potential implementation of new generation engineering materials]. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sistemy upravleniya polnym zhiznennym tsiklom vysokotekhnologichnoy produktsii v mashinostroenii» [Proc. of the All-Russian scientific and practical conference “Control Systems of Full Life Cycle of Hi-tech Products in Mechanical Engineering”]. Moscow, BMSTU Publ., 2018, pp. 91–93.
[3] Omelchenko I.N., Kuznetsov A.A. Gumanitarny Vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2017, no. 8. DOI: 10.18698/2306-8477-2017-8-463
[4] Kuznetsov A.A. Naukoemkaya tekhnologiya proizvodstva mashinostroitelnykh materialov novogo pokoleniya na osnove ispolzovaniya otkhodov metallurgicheskogo proizvodstva [High technology of new generation engineering materials production based on the use of metal waste].Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sistemy upravleniya polnym zhiznennym tsiklom vysokotekhnologichnoy produktsii v mashinostroenii» [Proc. of the All-Russian scientific and practical conference “Control Systems of Full Life Cycle of Hi-tech Products in Mechanical Engineering”]. Moscow, BMSTU Publ., 2018, pp. 87–90.
[5] Kolobov A.A., Omelchenko I.N., ed. Ekonomika innovatsionnoy deyatelnosti naukoemkikh predpriyatiy [Economy of innovative activity of technology-intensive enterprises]. Moscow, BMSTU Publ., 2007, 384 p.
[6] Samsonov K.S., Sevryukova A.V., Kuznetsova T.I. Gumanitarny Vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU, 2016, no. 10. DOI: 10.18698/2306-8477-2016-10-390
[7] Shcheglov B.A., Safonov A.A. Teoreticheskie osnovy i prikladnye zadachi tekhnologii kompozitov [Theoretical bases and applied problems of composites technology]. Moscow, URSS, 2015, 105 p.
[8] Volkov G.M. Mashinostroitelnye materialy novogo pokoleniya [New generation engineering materials]. Moscow, INFRA-M Publ., 2018, 319 p.